๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๖๗

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สนามกีฬา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *