๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของทางราชการให้กำลังพล สอ.ทอ.ประจำปี ๖๗

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *