๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๗

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๗

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานสรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๗ โดยมี พลอากาศตรี ประสิทธิ์  ดำรงค์ปรีชา เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะเข้าร่วมการบรรยายสรุป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑ 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทานให้แก่ข้าราชการในสังกัด พร้อมกันกับ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอก(พิเศษ) – พลอากาศเอก ทางการถ่ายทอดสัญญาณการฝึก ผ่านระบบ IPTV และระบบเคเบิลทีวี กองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๗

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๗

พลอากาศตรี พัฒนพงศ์  พัฒนะมงคล รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานรับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๗ โดยมี พลอากาศตรี ประสิทธิ์  ดำรงค์ปรีชา เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะเข้าร่วมการบรรยายสรุป เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑ 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017

๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day)

๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day)

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day) เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๙ น. ณ ห้องห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ งานประเพณีสงกรานต์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ งานประเพณีสงกรานต์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ และพิธีรดน้ำขอรับพรจากอดีตผู้บังคับบัญชา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๙ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ

๙ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก อภิชาติ  บุตรสาทร รองเสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

๓ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำอากาศยาน รุ่นที่ ๓๑

๓ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำอากาศยาน รุ่นที่ ๓๑

พลอากาศตรี ธีระวัฒน์  อินทรไพโรจน์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำอากาศยาน รุ่นที่ ๓๑ เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

๑ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๑ เมษายน ๒๕๖๗ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ประกอบด้วย พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์), ท้าวโพธิ์ศรีเทพ, อนุสาวรีย์พระบิดาทหารสื่อสาร และ เทพพญาหนุมาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๙ น.

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ พิธีรับส่งหน้าที่ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ พิธีรับส่งหน้าที่ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน รองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และให้ พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓